የሀዘን መግለጫ Ibsa Gaddaa fi Waamicha Biyyaalessaa

by zesk.ender@gmail.com
0 comment

Waxabajjii 23 bra 2012

Nuti dhaabbileen maqaan keenya armaan gaditti tarreeffame,

Oduu ajjeechaa Artiistii jaalatamaa fi dargaggeessa lammii keenya Hacaaluu Hundeessaa irratti , kaleessaa Waxabajjii 22 bara 2012 ALI tti raawwatame,  kan dhageenye haala gaddaa fi dallansuu cimaadhaani.  Haadha manaa Haacaaluutiif, ilmaan isaaf, maatiifii ummata Itoophiyaatiif gadda nutti dhagahame ibsuu barbaadna.

Gochi yakka ajjeechaa kun kan inni raawwatame qormaatiileen u’ulfaatoon, yeroo biyya keenya muudatanii fi yeroo kamiiyyuu caalaa tokkummaan yeroo nu barbaachisu keessaatti tahuun isaa, gochi yakkaa kun lammii keenya Artiistii jaalatamaa  Haacaaluu qofa irratti kan raawwatame osoo hin ta’in , akka gochaa fi yakka aggaammii  tokkummaa biyya keenyaa,  nageenyaa fi gamtaawina hawaasa keenyaa irratti raawatametti lakkoofna.

Waan ta’eefis :

 1. Mootummaan qaamota gocha yakkaa kana raawwatanii fi kan duuba taa’anii  qindeessan  osoo yeroo hin balleessinii fi diinotni keenya kan dhihoo fi fagoo akka hawwanitti  biyyi  keenya rakkoo biraatiif osoo hin saaxilamin , seeraan gaafatmoo akka tahan akka godhu;
 2. Mootummaan Federaalaa sababaa gocha yakkaa kanaatiin wal qabsiisuun  hawaasa keenya wal nyaachisuuf ta’e jedhamee kakaasii miiraan raawwatamuun , lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaan osoo hin qaqqabin , barbaachisaa taanaan , Labsii Yeroo Ariifachiisaa sababaa dhibee  Kooviid-19 (COVID-19 )tiin labsame cimsuudhaan itti gaafatama seeraa fi sirna kabachiisuu ofirraa qabu akka bahatuu fi  biyyaa fi ummata akka tasgabbeessu;
 3. Yeroo rakkoo hammaataa akkanaa tokkummaan keenya akkaan barbaachisaa waan ta’eef , Dhaabbilee  Siyaasaa dabalatee lammiileen hundi mootummaa cinaa dhaabbachuudhaan itti gaafatama keenya gamataadhaan akka baanu kabajaadhaan yaadachiifana.
 4. Gocha gaddisiisaa ta’e kana  akka carraa gaariitti lakkaa’uun,  biyya keenya jeequmsa keessa galchuudhaaf qaamotni badii yaadan gochaa badii isaanii irraa akka of qusatan akeekkachiisna; hawwiin isaanii akka hin milkoofnee fi  tokkummaa keenya daran  kan cimsinu ta’uu akka hubatan cimsinee yaadachiifna.

Itoophiyaan Tokkummaa Ishitiin Cimtee Bara Baraan Haa Jiraattu!

Dhaabbileen Ibsa Kana Mallatteessan :

 1. Consortium of Ethiopian Civil Society Organizations (TIBIBIR)
 2. Ethiopian Advocacy Network                                                    
 3. Ethiopian-American Civic Council
 4. Ethiopian Dialogue Forum                                                                  
 5. Ethiopian International Professional Support for Abbay                  
 6. Ethiopian Waters Advisory Council (EWAC)                                                  
 7. Ethiopiawinnett: Council for the Defense of Citizens Rights         
 8. Ethiopian Community Association of Chicago, Inc.
 9. Ethiopian Community Association in Greater Cincinati
 10. Ethiopian Community Association in Central Indiana
 11. Ethiopian Community Association in the Milwaukee Area
 12. Ethiopian Community and Cultural Center of Bay Area
 13. Ethiopian Community Center of Las Vegas, Nevada
 14. Ethiopian Professional Association in Southern Africa
 15. Ethiopians in Nashville
 16. GERD Support Group in Arizona
 17. GERD Support Group of Los Angeles
 18. GERD Support Group in Oregon and South-Western Washington                                                                   
 19. Forum 65 (www.65Percent.org)       
 20. Global Alliance for the Right of Ethiopians (GARE)
 21. Network of Ethiopian Scholars
 22. Vision Ethiopia 

related posts

Leave a Comment